లాగిన్

సరళ మరియు అవకాశపెట్టే ధరలు

స్ట్రిప్ ద్వారా కూర్చొని కొనుగోలు. ఎవరు అందుబాటులోకి వెళ్లితే రద్దు చేయవచ్చు.

Monthly
Yearly

సంవత్సరంభరం

$4.90/ఒకే సమయం

ఒక సమయం పెమెంటు, పునరావర్తించుటలేదే

10 ఇమేజ్‌లు ($0.49 / ఇమేజ్)

పఠన గుర్తువు మరియు అనువాదం

మొత్తంగా మూల పఠనాలను తొలగించేందుకు

అనువదం చేసిన ఇమేజ్‌లో పఠనాలను సవరించండి

ఫాంట్ కుటుంబం, పరిశోధన రంగం, పరికర విత్తనం, భారంలను సరిచేయండి

బ్రాండ్‌లు, శుద్ధ పేర్లు మరియు సంక్షిప్తాలను క్షమించటం వంటి భ్రమాన్ను మరియుకు పునరుద్ధరించుకోండి

భవిత సవరణ కోసం ఎడిటర్ అమర్పించబడుతుంది

ఫలితాలను PNG/JPG ఇమేజ్ రూపంలో డౌన్‌లోడ్ చేయండి

మొత్తంగా చిత్రపు అనువాదం మరియు సవరించడం

విశేషిత ఇమెయిల్ మద్దతు

ప్రొఫెషనల్

$19.90/నెల

నెల ఇంప్రస్యన్

200 ఇమేజ్‌లు / నెల ($0.1 / ఇమేజ్)

పఠన గుర్తువు మరియు అనువాదం

మొత్తంగా మూల పఠనాలను తొలగించేందుకు

అనువదం చేసిన ఇమేజ్‌లో పఠనాలను సవరించండి

ఫాంట్ కుటుంబం, పరిశోధన రంగం, పరికర విత్తనం, భారంలను సరిచేయండి

బ్రాండ్‌లు, శుద్ధ పేర్లు మరియు సంక్షిప్తాలను క్షమించటం వంటి భ్రమాన్ను మరియుకు పునరుద్ధరించుకోండి

భవిత సవరణ కోసం ఎడిటర్ అమర్పించబడుతుంది

ఫలితాలను PNG/JPG ఇమేజ్ రూపంలో డౌన్‌లోడ్ చేయండి

మొత్తంగా చిత్రపు అనువాదం మరియు సవరించడం

విశేషిత ఇమెయిల్ మద్దతు